This coming Shabbat:

Parashat Achrei Mot-Kedoshim
פרשת אחרי מות־קדשים
27th April 2018 / 28th April 2018