This coming Shabbat:

Parashat Ki Tavo
פרשת כי־תבוא
20th September 2019 / 21st September 2019